مسئول دفتر

نام و نام خانوادگی :سرکار خانم سکینه رحیمی خو

سمت : مسئول دفتر معاونت فرهنگی ، دانشجویی

شماره تماس: 08338369856