نتایج مسابقات آمادگی جسمانی برادران ( دانشجویی)

نفر اول

 نفر اول افشین یار محمدی                                  دانشگاه آزاد

 نفر دوم هادی یدی ستار                                        دانشگاه رازی

 

نفر سوم  علی رحیمی                                           دانشگاه آزاد