نتایج مسابقات آمادگی جسمانی خواهران ( دانشجویی )

نتایج مسابقات آمادگی جسمانی خواهران

 

1-مریم رشیدیان            دانشگاه غیر انتفاعی زاگرس                  مقام اول

 

2- مهوش عزیزی             دانشگاه پیام نور هرسین                     مقام دوم  

 

3- مهدیه کرمی                دانشگاه پیام نور هرسین                  مقام سوم