نتایج مسابقات شطرنج دانشجوئی

نتایج مسابقات شطرنج دانشجوئی ( خواهران ) 

 

گونا رشیدی                             دانشگاه علوم پزشکی                     مقام اول

 

فریبا یزدانفر                   دانشگاه آزاد اسلامی             مقام دوم مشترک 

 

زینب شاهرخ بیگی         دانشگاه پیام نور هرسیین         مقام دوم  مشترک  

 

وحیده احمد پور              دانشگاه علوم پزشکی                مقام سوم