تنیس روی میز برادران

نتایج مسابقات تنیس روی میز کارکنان  

 

1-علیرضا  عبدالهی        دانشگاه علوم پزشکی                        اول

 

2- مهرداد موحد نیا         دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آباد        دوم

 

3- کاووس کاویانی        دانشگاه علوم پزشکی                      سوم

 

 

4- بها الدین خالدی                دانشگاه رازی                           چهارم