گزارش عملکردشش ماه اول سال 90

گزارش عملکرد 6 ماه اول  سال 1390واحد رایانه

1-     نصب برنامه MIS

2-     انجام کلیه درخواستهای خرید ،حواله انبار ،مرخصیها توسط واحد

3-     آموزش پرسنل واحدهای مربوط

4-     انجام امور رایانهای واحدها

5-     تعمیرات کامپیوتری واحدهای مربوط

6-     راه اندازی اینترنت بی سیم در سطح خوابگاه بوستان

7-     ارتقاء پهنای باند اینترنت خوابگاههای دانشجویی

8-     پیگیری اتوماسیون تغذیه

9-     دادن گزارش ماهیانه واحدها

10-  راه اندازی ونصب برنامه MIS جهت ساختمان شماره  (1) دانشگاه علوم پزشکی

11-  نصب و راه اندازی برنامه جهت مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی

12-  نصب و راه اندازی برنامه جهت واحد دندانپزشکی شهید بهشتی