گزارش عملکردگروه رفاه وتعاون شش ماه اول سال90

 

       عملکرد گروه رفاه وتعاون درشش ماهه اول سال 90 

 

ردیف

شـــــــرح

تعداد بهره مندان

کل مبلغ

1

وام تحصیلی

1232 نفر

000/725/931/2ریال

2

وام مسکن

11 نفر

000/125/15 ریال

3

وام ضروری

243 نفر

000/050/276 ریال

4

ودیعه مسکن

6 نفر

000/500/137 ریال

5

وام شهریه

30 نفر

150/900/68 ریال

6

فارغ التحصیلان 89

250نفر

 

7

تشکیل پرونده رفاهی و ثبت اطلاعات در سیستم mis و صندوق رفاه

850 نفر

 

8

صدور نامه های امور در آمد  صندوق رفاه دانشجویان

500 نفر