آیین نامه و مقررات حقوق دانشجویی

آیین‌نامه بهره مندی از فعالیت های دانشجویان  دانشگاه‌‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی علوم پزشکی

    ماده 1 : دانشگاه‌‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی علوم پزشکی که بطور اختصار دانشگاه نامیده می‌شوند می‌توانند با رعایت مفاد این آیین نامه از فعالیت دانشجویان خود(خارج از ساعات تحصیل) در واحدهای تابعه  استفاده نمایند.

   ماده 2 : فعالیت موضوع این آیین نامه در قالب استفاده از توانمندی دانشجویان و به منظورکسب تجربه آنها درحیطه فعالیت های دانشگاه تحت نظر مسول واحد مربوطه و به تشخیص معاون دانشجویی، فرهنگی انجام می شود.

تبصره :  فعالیت های موضوع این آیین نامه با توجه به اهداف دانشگاه هیچگونه تعهد شغلی ایجاد ننموده و جزء سوابق محسوب نمی‌شود .

  ماده 3 : دانشجویان متقاضی می‌بایست درخواست فعالیت خود را به حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه ارائه و تصمیم گیری در مورد آن طبق ضوابطی که ازسوی شورای دانشجویی دانشگاه تعیین می گردد اتخاذ می گردد.

  ماده 4- میزان پرداختی به دانشجویان مشمول این آیین نامه توسط معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت متبوع تعیین ،که پس از ابلاغ از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود .

   ماده5- حداکثر مدت زمان‌ فعالیت هر دانشجو هفتاد ساعت در ماه خواهد بود.

 ماده 6- پرداختی دانشجویان مشمول این آیین نامه پس از وصول گزارش انجام فعالیت، از محل درآمدهای اختصاصی، خارج از شمول و اعتبارات جاری دانشگاه انجام می پذیرد.

ماده 7- در صورت دریافت گزارش مبنی بر واگذاری فعالیت به غیر یا عدم رضایت ویا عدم نیازبه ادامه فعالیت دانشجو توسط واحد مربوطه،بنا به تشخیص معاونت دانشجویی فرهنگی به فعالیت وی خاتمه داده می‌شود.

ماده 8-  تعداد دانشجویان مشمول این آیین نامه برحسب نیازتا سقف حداکثر 15% کل دانشجویان هر دانشگاه خواهد بود.

ماده 9- معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه مسئول حسن اجرای این آیین نامه می باشد.

ماده 10- کلیه مقررات مغایر از زمان تصویب و اجرای این آیین نامه فاقد اعتبار می باشد. آیین نامه فوق مشتمل بر 10 ماده و 1تبصره در اردیبهشت ماه 1389 به تصویب مقام وزارت رسیده و از زمان تصویب لازم الاجراست.

 

                                                                          دکتر وحید دستجردی

                                                                                 وزیر بهداشت