آیین نامه تشکل های اسلامی دانشجویان

دستور العمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان

 

مقدمه:

پس از ابلاغ آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مقرر شد دستورالعمل اجرایی آیین نامه مزبور توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به منظور احصاء مسائل اجرایی برای مدت سه سال به صورت آزمایشی تدوین وابلاغ گردد.

با انقضاء مدت آزمایشی مذکور و در اجرای قسمت (ب) از بند 2 ماده5 آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مصوب جلسه448 مورخ9/6/78 و نیز ماده8 (تکمیلی) مصوب جلسه 449 مورخ 6/7/78 و مفاد تکمله وتبصرههای الحاقی مصوب جلسه 472 مورخ 13/10/1379 و جلسه 493 مورخ 9/11/1380 و جلسه 511 مورخ 8/11/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور تسهیل و تسریع در انجام وظایف ومسئولیتهای هیات نظارت دانشگاهها، دستورالعمل اجرایی این آیین نامه به شرح زیر تدوین گردیده است که برای اجرا ابلاغ میگردد.

 

بخش اول : شرح وظایف دبیرخانه هیئت نظارت، نحوه تشکیل جلسات هیئت نظارت و مراحل صدور مجوز فعالیتها

ماده 1 ـ دبیرخانه هیئت نظارت دانشگاه و وظایف آن

1-1- به منظور تسهیل در انجام فعالیتهای هیئت نظارت دانشگاه در زمینه تماس ومکاتبه با تشکلهای اسلامی و سایر نهادهای ذیربط، حفظ و نگهداری اسناد و مدارک، دبیرخانه هیئت نظارت دانشگاه با شرح وظایف زیر تشکیل میگردد.

الف) اعلام دستور کار و دعوت از اعضاء برای شرکت در جلسات هیات نظارت دانشگاه ویا واحد دانشگاهی

ب) تشکیل نظام بایگانی ، ثبت ونگهداری اسناد و مکاتبات و طبقه بندی پرونده ها

ج) دریافت درخواست کتبی هیات موسس متقاضی تاسیس تشکل های اسلامی وطرح آنها در جلسات رسمی هیات نظارت دانشگاه

د) دریافت درخواست کتبی صدور مجوز فعالیت و طرح آن در جلسات رسمی هیات نظارت دانشگاه

ه) در یافت شکایات مطروحه از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی در ارتباط با فعالیتهای تشکلهای اسلامی و طرح آنها در جلسات رسمی هیات نظارت دانشگاه

و) ابلاغ تصمیم هیات نظارت دانشگاه به صورت مکتوب و با امضاء ریاست دانشگاه در مهلت قانونی تعیین شده به تشکل اسلامی

ز) تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور رییس هیات نظارت دانشگاه

ک) پیگیری اجرای مصوبات هیات نظارت دانشگاه و اخذ گزارش فعالیتهای تشکلهای اسلامی دانشگاهیان

ل) انجام سایر امور محوله

2ـ1ـ رییس دانشگاه یک نفر از کارمندان یا اعضای هیات علمی دانشگاه را به عنوان مسئول دبیر خانه هیات نظارت دانشگاه انتخاب وبه اعضا معرفی می نماید.

 

ماده 2ـ نحوه تشکیل جلسات هیات نظارت دانشگاه:

1ـ2ـ هیات نظارت دانشگاه جهت رسیدگی به هنگام در خواست کتبی تشکلها و یا صدور مجوز فعالیتهای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انجام دیگر وظایف محوله در فواصل زمانی معین ویا به طور فوق العاده تشکیل جلسه میدهد.

تبصره : رییس دانشگاه یا دو سوم اعضای هیئت نظارت میتوانند درخواست تشکیل جلسه فوقالعاده نمایند و رییس هیئت موظف به دعوت از اعضا برای تشکیل جلسه فوق العاده میباشد.

2ـ2ـ جلسات هیات نظارت با حضور ریاست دانشگاه(رییس هیات) وحداقل یک عضو دیگر رسمی است.

3ـ2ـ حضور مسئول دبیر خانه هیات نظارت دانشگاه و معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه نماینده تشکل اسلامی (حسب مورد) در جلسات بدون حق رای و با موافقت رییس دانشگاه بلامانع است.

 

 

ماده 3ـ نحوه صدور مجوز فعالیتها:

1ـ3ـ کلیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان در دانشگاه لازم است در صورت تمایل به انجام هر یک از فعالیتهای مندرج در بند(1ـ2) آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان نسبت به اخذ مجوز از هیات نظارت دانشگاه طبق مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.

2ـ3ـ تشکلهای اسلامی متقاضی صدور مجوز فعالیت(پیوست دستورالعمل اجرایی را تکمیل و برای ثبت و تشکیل پرونده دبیر خانه هیات نظارت تحویل نمایند.)

3ـ3ـ حداکثر مهلت پاسخگویی وارائه مجوز توسط هیات نظارت دانشگاه در مورد فعالیتهایی نظیر:سخنرانی،تشکیل میز گرد، تریبون آزاد و نصب تابلو از تاریخ ثبت درخواست کتبی در دبیرخانه هیات، هفت روز کاری و در مورد تجمع و راهپیمایی جهار روز کاری می باشد.

تبصره:تشکلهای اسلامی که درخواست انجام فعالیتهای مندرج در بند3ـ3 دستورالعمل را دارند لازم است با توجه به حداکثر مهلت قانونی پاسخگویی از سوی هیات نظارت دانشگاه تارخ برنامه خود راتنظیم و تا زمان اخذ مجوز از انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی اجتناب نمایند.

4ـ3ـ هیات نظارت دانشگاه موظف است در مهلت قانونی تعیین شده در بند3ـ3 دستورالعمل ،نسبت به تشکیل جلسه رسمی، بررسی مدارک، اخذ تصمیم و اعلام کتبی آن اقدام نماید.رییس هیات مسئول این امر می باشد و عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله تایید تلقی می شود.

5ـ3ـ در صورت عدم موافقت هیات نظارت دانشگاه با درخواست کتبی تشکل، ضروریست دلایل عدم توافق به صورت مکتوب و مستدل در مهلت تعیین شده در بند 3ـ3 به تشکل اسلامی ابلاغ شود.

تبصره 1: چنانچه تشکل اسلامی نسبت به رای هیات نظارت دانشگاه اعتراض داشته باشد می تواند مراتب اعتراض خود راظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ رای هیات نظارت دانشگاه به صورت مکتوب به دبیر خانه هیات نظارت دانشگاه نیز لازم است نظر نهایی خود را ظرف مهلت هفت روز کاری از تاریخ در یافت اعتراض کتبا به تشکل اعلام نماید.

تبصره 2: در صورت اعتراض تشکل اسلامی به نظر نهایی هیات نظارت دانشگاه یا امتناع هیات نظارت از پاسخگویی،موضوع در صورت درخواست تشکل به هیات نظارت مرکزی ارجاع و رای هیات نظارت مرکزی لازمالاجرا است.

تبصره 3: هیات نظارت مرکزی مکلف است ظرف 2 ماه از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی وتصمیم مقتضی اتخاذ نماید. این تصمیم می بایست ظرف یک هفته به صورت مکتوب به هیات نظارت دانشگاه اعلام شود.

6ـ3ـ تشکلهای اسلامی می توانند به صورت مشترک ودر قالب برنامه واحد از هیات نظارت دانشگاه تقاضای مجوز فعالیت کنند. بدیهی است در این گونه موارد برگ درخواست توسط نمایندگان تشکلهای مزبور تکمیل وامضاء میشود.

7ـ3ـ نصب تابلو نیاز به اخذ مجوز مکرر نداشته وتا زمان رعایت مقررات، مجوز اخذ شده به قوت خود باقی است و مطالب مندرج در آن طبق مقررات ناظر بر نشریات دانشجویی قابل رسیدگی است.

8ـ 3ـ مستنداً به تبصره الحاقی به بند 1ـ2 آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان (مصوبه جلسه شماره511 مورخ 8/1/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی) "راه اندازی هر نوع پایگاه اطلاع رسانی با مجوز شورای فرهنگی  دانشگاه صورت می گیرد"

بخش دوم، نحوه بررسی و صدور مجوز ایجاد تشکل و نظارت بر اجرای انتخابات

 

ماده 4- اعلام موافقت اصولی:

اعلام موافقت اصولی برای تاسیس تشکلهای اسلامی دانشگاهیان می بایست بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان و رعایت نکات زیر انجام می پذیرد:

1ـ4ـ در بررسی صلاحیت اعضای هیات موسس، اعلام کتبی به اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی برای احراز شرایط مندرج در قسمت الف بند1ـ3 آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مکفی است به جز در مواردی که هیات نظارت دانشگاه خلاف این ادعا بر اساس شواهد و قرائن و مستندات قابل قبول احراز نماید.

2ـ4ـ احراز حسن شهرت و رعایت اخلاق اسلامی بر  عهده اعضای هیات نظارت می باشد و هیات می تواند از طریق مراجع مسئول نیز استعلام نماید.

3ـ4ـ اعضای هیات موسس در هنگام ارائه تقاضای خود نباید عضو هیچ تشکل اسلامی دیگری در درون دانشگاه باشند.

4ـ4ـ اعضای هیات موسس نباید طی دو ترم تحصیلی متوالی قبل از ارائه درخواست تاسیس تشکل مشروط شده باشند.

5ـ4ـ هیات موسس متقاضی ایجاد تشکل باید تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا زمان صدور مجوز (اعم از اعلام موجودیت یا انجام سایر فعالیتها) نماید.

6ـ4ـ مدت زمان مجاز برای مکاتبات و انجام مراحل بررسی صلاحیت هیات موسس توسط هیات نظارت دانشگاه حداکثر یک ماه از تاریخ درخواست کتبی است و هیات نظارت موظف است طبق بند 3ـ3 آیین نامه ظرف مدت 15 روزکاری پس از اتمام مراحل بررسی در صورت تایید نسبت به اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت، به  صورت طبقهبندی شده با امضاء دبیر هیات نظارت دانشگاه می توانند به رای هیات نظارت دانشگاه در هیات نظارت مرکزی اعتراض نمایند.

تبصره: در مواردی که برای بررسی صلاحیت هیات موسس نیاز به مکاتبه با محاکم قضایی باشد،مدت زمان مجاز برای انجام مراحل بررسی تا45 روز قابل افزایش است.

 

ماده 5ـ رئوس اصلی وساختار اساسنامه:

رعایت موارد زیر در محتوا وساختار اساسنامه تشکلهای اسلامی لازم است:

1ـ5ـ تصریح نکات مندرج در تبصره بند4ـ3 آیین نامه

2ـ5ـ مبتنی بودن تصمیمات و فعالیتهای تشکل بر آرای اعضا که حد نصاب آرای مزبور حسب مورد مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود.

تبصره: تنها اعضای تشکل می توانند در انتخابات شورای مرکزی آن تشکل شرکت نمایند.

3ـ5ـ معرفی ارکان تشکل و تشکیلات زیر مجموعه آنان

4ـ 5ـ شرح دقیق وظایف ارکان تشکل

5ـ 5ـ چگونگی تشکیل جلسات، حد نصاب رسمیت آنها و اخذ تصمیم

6ـ 5ـ شرایط عضویت، نحوه عضوگیری وخروج اعضا از تشکل(اخراج یا استعفا)

تبصره: نامزدهای عضویت در شورای مرکزی تشکلهای اسلامی نباید طی دو ترم متوالی ویا سه ترم غیر متوالی مشروط شده باشند.

7ـ 5ـ پایبندی به احکام اسلامی و اعلام کتبی اعتقاد به موارد مندرج در قسمت الف بند1ـ3 آیین نامه از سوی نامزدهای عضویت در هیات مرکزی، هسته مرکزی و یا شورای مرکزی تشکل اسلامی.

8ـ 5ـ نحوه انحلال تشکل

9ـ 5ـ نحوه رفع اختلاف تشکل در صورت بروز اختلاف بین اعضای شورای مرکزی آن به صورت صریح وروشن.

10ـ 5ـ چگونگی برگزاری انتخابات در مرتبه اول و سایر دوره ها و همچنین تجدید انتخابات در صورت صدور رای ابطال انتخابات از سوی مراجع صالحه ذیربط

11ـ 5ـ نحوه تداوم فعالیت قانونی تشکل در صورت برگزار نشدن انتخابات شورای مرکزی در موعد مقرر و یا تعویق انتخابات شورای مرکزی

12ـ5ـ نحوه تغییر در اساسنامه تشکل اسلامی

13ـ 5ـ اعلام ترازنامه مالی تشکل ونحوه تصویب آن مجمع عمومی تشکل و مراجع ذیربط

14ـ 5ـ تصریح به انتفاعی نبودن تشکل،عدم سوء استفاده از امکانات مالی دانشگاه و عدم سوء استفاده از نام تشکل

تبصره: تشکلهای اسلامی رسمی و فعلی دانشگاهها می بایست ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تطبیق اساسنامه خود با مفاد آیین نامه و این دستورالعمل اقدام نمایند، در این صورت عدم تطبیق اساسنامه ویا رعایت نشدن مفاد دستورالعمل فعالیت تشکل مزبور غیرقانونی است.

 

ماده 6 ـ بررسی اساسنامه:

1ـ 6ـ هیات نظارت دانشگاه موظف است اساسنامه تشکلهای اسلامی را به منظور رعایت مفاد آیین نامه و ماده 5 این دستورالعمل بررسی نموده ودر صورت عدم رعایت نکات فوق مراتب را کتباً و باذکر نکات مورد استثنا ظرف مدت دو ماه(مهلت مقرر در بند5ـ3 آیین نامه)به هیات موسس اعلام نماید.

2 ـ 6ـ هرگونه تغییر در اساسنامه مصوب لازم است در هیات نظارت دانشگاه به تصویب برسد.

 

ماده 7ـ نظارت بر انتخابات:

1ـ7ـ  بر اساس قسمت"د" بند2ـ4 آیین نامه، هیات نظارت هر دانشگاه وظیفه نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد.

2ـ7ـ تشکلهای اسلامی موظفند دو هفته قبل از برگزاری هر گونه انتخابات، تاریخ پیشنهادی خود را به صورت کتبی در زمینه انتخابات برای هماهنگی با مسئولین ذیربط به هیات نظارت دانشگاه اعلام نمایند.

تبصره: هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام تشکل موافقت خود را با تاریخ تعیین شده کتباً اعلام نماید و درصورت عدم موافقت، دلایل خود را در همان مهلت کتباً و با امضای رییس هیات نظارت به تشکل ابلاغ کند، در این صورت تشکل موظف است زمان دیگری را برای برگزاری انتخابات به هیات نظارت دانشگاه پیشنهاد نماید.

3ـ7ـ هیات نظارت دانشگاه می تواند با صلاح دید، نماینده خود را که حتی المقدور از اعضای هیات منصفه است برای نظارت بر انتخابات معرفی نماید. در این صورت تشکل نیز با انتخاب و معرفی یک نماینده(به صورت مکتوب) از جانب خود موظف به همکاری با نماینده هیات نظارت دانشگاه است.

4ـ7ـ نماینده هیات نظارت بر روند اجرای انتخابات، بدون دخالت در امور اجرایی،نظارت نموده ونحوه برگزاری و انطباق انتخابات با مفاد اساسنامه مصوب را به صورت کتبی و مستند به هیات نظارت دانشگاه گزارش می نماید.

5ـ7ـ چنانچه هر یک از تشکلهای اسلامی بدون اخذ موافقت هیات نظارت دانشگاه ویا بر خلاف مفاد اساسنامه مصوب، اقدام به برگزاری انتخابات مذکور از سوی هیات نظارت غیر قابل قبول و باطل اعلام میشود.

 بخش سوم، نحوه طرح ورسیدگی به شکایات و تخلفات تشکلهای اسلامی

 

ماده 8ـ تعاریف:

1ـ 8ـ محدوده دانشگاه: عبارت است از محوطه دانشگاه، دانشکده ها، خوابگاههاو بیمارستانهای آموزشی

تبصره: اردوگاهها و سایر اماکن و فضاهای که در زمان برگزاری مراسم، همایشها گردشهای علمی، فرهنگی تفریحی و....برای انجام برنامه های هر یک از تشکلها مورد استفاده قرار می گیرند در حکم محدوده دانشگاهها میباشند.

2ـ8ـ توقف فعالیت: به وضعیتی می گویند که تشکل علی رغم در اختیار داشتن مجوز، حق هیچگونه فعالیتی ندارد.

3ـ8ـ تعلیق مجوز: به وضعیتی میگویند که مجوز تشکل به علت تخلف باید در هیات نظارت دانشگاه بررسی شود و تا قبل از اعلام نظر هیات نظارت،تشکل حق هیچگونه فعالیتی نخواهد داشت.

4ـ8 ـ لغو مجوز : به وضعیتی میگویند که مجوز تشکل به علت تخلف یا تخلفات با رای هیات نظارت دانشگاه ابطال میگردد.

ماده 9ـ رسیدگی به تخلفات تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مطابق این دستوالعمل،در محدوده هر دانشگاه، درصلاحیت هیات نظارت دانشگاه وبا حضور هیات منصفه می باشد وشکایات به عمل آمده از اعضای تشکلها، از حیث شخصیت حقیقی، در هیات نظارت قابل رسیدگی نبوده و حسب مورد در صلاحیت کمیته انضباطی یا مراجع ذیربط خواهد بود.

تبصره: هیات نظارت دانشگاهها تنها به شکایاتی که ازطریق دبیرخانه هیات در دستور کار جلسات هیات نظارت دانشگاه و هیات منصفه قرار می گیرد رسیدگی به عمل می آورد و دبیرخانه هیات موظف است به ترتیب دریافت شکایات و اولویت (با تشخیص رییس هیات) آنها را در جلسه هیات نظارت دانشگاه مطرح کند.

 

ماده 10ـ رسیدگی به تخلفات تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مندرج در مواد 18 به بعد این دستورالعمل، با ارائه گزارش تخلف توسط هر یک از اعضای هیات نظارت دانشگاه یا اعضای شورای فرهنگی و یا طرح شکایت توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به دبیرخانه هیات نظارت در دستور کار جلسات هیات نظارت قرار می گیرد.

 

ماده 11ـ هیات منصفه رسیدگی به تخلفات تشکلها دارای 5 عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که به ترتیب زیر پیشنهاد و احکام آنان از سوی رییس دانشگاه صادر می شود:

الف) یک نفر از اعضای شورای دانشگاه به انتخاب آن شورا

ب) یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه

ج) دو نفر از اعضای شورای فرهنگی دانشگاه (یک نفر اصلی ویک نفر عضو علی البدل) به انتخاب آن شورا

د) دو نفر از دانشجویان آشنا به مسایل فرهنگی ـ سیاسی به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه

 

ماده 12ـ جلسات هیات منصفه با دعوت کتبی دبیرخانه هیات نظارت از کلیه اعضای هیات منصفه، تشکیل و با حضور حداقل 4 نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمیات متخذه با رای حداقل 3 نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره 1: عضو علی البدل در غیاب هر یک از اعضای اصلی هیات منصفه حق رای خواهد داشت.

تبصره 2: دبیر هیات منصفه در اولین جلسه این هیات از بین اعضا و توسط اعضا انتخاب می شود.

 

ماده 13ـ رییس هیات نظارت موظف است پس از دریافت شکایت، تشکل مورد نظر را با ابلاغ کتبی مطلع نموده و زمان تشکیل جلسه رسیدگی را حداقل یک هفته قبل از رسیدگی شکایت به تشکل، شاکی واعضای هیات منصفه کتباً اعلام نماید.

تبصره: چنانچه تشکل به تاریخ تعیین شده برای رسیدگی اعتراض داشته باشد، هیات نظارت دانشگاه میتواند با صلاح دید جلسه را به زمان دیگری موکول نماید، به هرحال تاریخ جلسه رسیدگی نمی تواند بیشتر از 20روز کاری از زمان دریافت شکایت تعیین شود.

 

ماده14ـ پس از تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیات منصفه، شکایت و یا گزارش در یافتی قرائت و دفاعیات نماینده تشکل استماع می شود. سپس اعضای هیات نظارت می توانند سوالاتی را به منظور روشن شدن موضوع و امکان تصمیم گیری دقیق تر توسط هیات منصفه مطرح نمایند.

تبصره: هیات نظارت موظف است امکان دفاع براغی نماینده تشکل و شاکی را فراهم آورد.

 

ماده 15ـ پس از اعلام ختم رسیدگی توسط هیات نظارت دانشگاه، هیات منصفه به منظور پاسخ به دو سوال تشکیل جلسه خواهد داد:

1ـ آیا تخلف واقع شده است یا خیر؟

2ـ در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفیف است یا نه؟

 

ماده 16ـ هیات منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسیدگی و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شورا اعلام نماید.

 

ماده 17ـ هیات نظارت موظف است پس از اعلام نظر هیات منصفه،حداکثر ظرف 3 روز کاری رای خود را مطابق مفاد آیین نامه و دستورالعمل حاضر وبر اساس نظر هیات منصفه صادر نماید.

تبصره: رای صادره توسط هیات نظارت در صورتی معتبر وقابل اجرا است که حداقل به امضای دو عضو هیات نظارت رسیده باشد.

 

ماده18ـ هیات نظارت پس از رسیدگی رای خود را به شرح زیر صادر می نماید:

1ـ18ـ در صورتی که هیات موسس بر خلاف تعهد مذکور در بند5ـ4 دستورالعمل اقدام نماید اعضای هیات موسس به مدت 3تا6 ماه از حق تاسیس تشکل محروم خواهند شد

2ـ18ـ در صورتی که تشکل بر خلاف اساسنامه مصوب خود اقدام نماید با تشخیص هیات نظارت مجوز آن لغو خواهد شد.

3ـ 18ـ در صورتی که تشکل بدون دریافت مجوز فعالیت از هیات نظارت مطابق بند1ـ2 آیین نامه، اقدام به برگزاری سخنرانی،تجمع،راهپیمایی، تریبون آزاد و یا نصب تابلوی آزاد نماید برای بار اول تشکل به مدت یک تا دو ماه از حق انجام آن فعالیتهای مندرج در بند 1ـ2 آیین نامه محروم وبار سوم به تعلیق مجوز محکوم می شود.

4ـ18ـ در صورتی که تشکل از طریق فعالیت خود در امور جاری دانشگاه ایجاد اخلال نماید به گونه ای که موجب توقف امور آموزشی دانشگاه شود به تعلیق مجوز از 3 تا6 ماه محکوم می شود.

5ـ18ـ در صورتی که تشکل آزادی های مشرع ومصرح اشخاص در قانون اساسی را نقض نماید یا به ایراد تهمت، افترا، اهانت، نشر اکاذیب، ترویج وتبلیغ احزاب و گروههای غیر قانونی و معاندت با اصول قانون اساسی اقدام نماید مجازات وی بار اول توقف فعالیت از 3 تا6 ماه در صورت تکرار تعلیق مجوز خواهد بود.

6ـ 18ـ در صورتی که تشکلی پس از اخذ مجوز، در هنگام انجام فعالیت از ضوابط تعیین شدن و یا شروط هیات نظارت عدول نماید،برای بار اول به شورای مرکزی تشکل تذکر کتبی داده می شودو در صورت تکرار تخلف، به مدت 3 تا6 ماه از انجام همان فعالیت محروم ودر مرتبه سوم به تعلیق مجوز محکوم می شود.

7ـ18ـ تعلیق مجوز تنها در صورت تکرار تخلف در طول یک دوره انتخاباتی اعمال شده و پس از طی مدتی مزبور وبا برگزاری انتخابات جدید تشکل، هیات نظارت بر حسب روند معمول مطابق آیین نامه و این دستورالعمل عمل می نماید.

8ـ 18ـ چنانچه تشکل در طول مدت تعلیق، به هرگونه فعالیت مندرج در بند 1ـ2 آیین نامه نماید، هیات نظارت نسبت به لغو مجوز تشکل اقدام می نماید.

9ـ18ـ در موارد محکومیت به تعلیق مجوز، هیات نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به صدور یا عدم صدور مجوز ومدت محکومیت اعلام نظر نماید

 

ماده 19ـ رییس هیات نظارت ظرف یک هفته رای صادره در موارد فوق را ابلاغ کتبی می نماید و ظرف مدت روز از تاریخ ابلاغ،طرفین می توانند به رای صادره اعتراض نمایند.در این صورت هیات نظارت پرونده را ظرف مدت پانزده روز برای رسیدگی به هیات نظارت مرکزی ارسال می نماید. در این صورت اجرای حکم منوط به رای هیات نظارت مرکزی خواهد بود.

 

ماده 20ـ مرجع تجدید نظر در آرای هیات نظارت دانشگاه، هیات نظارت مرکزی است و این هیات موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت پرونده در خصوص رای صادره ازسوی هیات نظارت دانشگاه اعلام نظر نماید.رای هیات نظارت مرکزی قطعی است.

 

ماده 21ـ رسیدگی به تخلفات انتخاباتی:

1ـ21ـ مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکلها، هیات نظارت دانشگاه است.

2ـ21ـ هیات نظارت دانشگاه در صورت گزارش نماینده هیات نظارت مبنی بر وقوع تخلف انتخاباتی و یا ارائه شکایت مکتوب و مستند از سوی یک سوم اعضای تشکل اسلامی،اقدام به بررسی نحوه برگزاری انتخابات و مطابقت آن با این دستورالعمل و اساسنامه تشکل و اعلام رای در مورد شکایت ویا اعتراضات مذکور می نماید.

3ـ21ـ شکایت درباره نحوه برگزاری انتخابات حداکثر تا پانزده روز پس از اعلام نتایج انتخابات مزبور توسط تشکل قابل طرح و رسیدگی می باشد.

4ـ21ـ رسیدگی به تخلفات انتخاباتی همانند دیگر تخلفات با حضور هیات منصفه صورت می پذیرد و هیات نظارت دانشگاه پس از رسیدگی رای خود را به شرح زیر اعلام می نماید:

الف) در صورت جزیی بودن و بی تاثیربودن تخلف در نتایج انتخابات، به شکل اسلامی تذکر کتبی داده میشود.

ب ) در صورتی که انتخابات به طور کلی مخدوش تشخیص داده شود، رای به ابطال انتخابات داده میشود.

5 – 21 – شاکی یا شاکیان میتوانند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام کتبی رای هیات نظارت دانشگاه، نسبت به رای صادره از سوی این هیات، به هیات نظارت مرکزی اعتراض نمایند و هیات نظارت مرکزی مکلف است ظرف مدت 45 روز از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. این رای قطعی و لازمالاجراست.

تبصره : در صورت ابطال انتخابات و اعتراض تشکل اسلامی به هیات نظارت مرکزی، در طول مدت رسیدگی مجدد فعالیتهای تشکل به حالت تعلیق درمیآید.

6 – 21 – در صورت قطعیت ابطال انتخابات، تشکل اسلامی موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام رای کتبی هیات نظارت نسبت به برگزاری مجدد انتخابات با نظارت نماینده هیات نظارت دانشگاه اقدام نماید.

7-21- در صورتی که تشکل اسلامی براساس رای صادره نسبت به تجدید انتخابات در مهلت مقرر اقدام نکند کلیه فعالیت‌‌های تشکل تا زمان برگزاری انتخابات مجدد با حکم هیات نظارت دانشگاه به حالت تعلیق در میآید.

 

ماده 22 ـ مقررات نهایی :

1-22- این دستورالعمل در 22 ماده و 63 بند و 18 تبصره و یک پیوست در تاریخ 23/2/1382 در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب هیاتهای نظارت مرکزی وزارتخانههای : علوم، تحقیقات و فنآوری ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی رسید.

2-22- این دستورالعمل از تاریخ تصویب آن، جایگزین دستورالعمل اجرایی مصوب مورخ 30/7/1380 وزارتخانههای : علوم، تحقیقات و فنآوری ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مقررات مشابه میگردد.

3-22- این دستورالعمل پانزده روز  پس از ابلاغ در کلیه دانشگاههای کشور لازمالاجراست.