ستاد احیا امر به معروف و نهی ازمنکر

 موضوعات مورد توجه در آن اداره و خلاصه اقدامات انجام شده :

1- ایجاد بستر مناسب جهت رشد و شکوفایی دینی در ابعاد دانشجویی

2-اجرای آئین نامه طرح انطباق امور پزشکی با موازین شرح مقدس اسلام

3-تلاش جهت بهینه نمودن شرایط اقامه نماز جماعت در واحدهای تابعه و خوابگاههای دانشجویی
4-آموزش همکاران فعال و هسته های معتمدین در بعد تذکر لسانی بمنظور گسترش فریضه امر به معروف و نهی از منکر