لیست شماره تلفن رابطین فرهنگی در واحدها و مراکز دانشگاهی

شمـــاره تماس

نام رابط فرهنگی

نام مــرکز

 

206-09181311906

آقای یونس شهسواری

مرکز آموزشی ، درمانی امام خمینی (ره)

09181311629

آقای غلامی

مرکز آموزشی ، درمانی امام علی (ع)

09183557123

حاج آقا خسروی

مرکز آموزشی ، درمانی امام رضا (ع)

09189181345

آقای لطفی

مرکز آموزشی ، درمانی فارابی

09187400103

آقای محمد امین دلیلی

مرکز آموزشی ، درمانی معتضدی

09187292457

خانم سوسن پیری

مرکز آموزشی ، درمانی طالقانی

09183368631

آقای کاظمی

مرکز بهداشت شهرستان

8376892

خانم روشن پور

معاونت تحقیقات و فناوری

09183593245-7257798

خانم اعظم گراوندی

معاونت امور بهداشتی

4222059-0838

آقای شهریار اسکندری

شبکه بهداشت ، درمان شهرستان سنقر

2223053-0837

آقای مسعود کلهر

شبکه بهداشت ، درمان شهرستان کنگاور

09183330516

آقای بهرام محمدی

شبکه بهداشت ، درمان شهرستان اسلام آباد غرب

3724739-0835

خانم سهیلی زاده

شبکه بهداشت ، درمان شهرستان دالاهو

09181308812

خانم مهتاب سکوتی

شبکه بهداشت ، درمان شهرستان هرسین

09183300998-8264448

خانم علیخانی

دانشکده بهداشت

09183873710

آقای توحیدی

دانشکده پرستاری،مامایی

8278081

آقای موسوی

دانشکده پیراپزشکی

21-4274618

سیروس کبودی

دانشکده پزشکی

09183311375

محسن شمسی

دانشکده داروسازی