اداره امور فرهنگی و فوق برنامه - واحد برادران

 ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغل   تلفن
 1کیومرث حیدری مشهور  کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943 
 2فریدون حیدری   کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943
 3عبدالحسین دبیریان  کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943
 4 عبدالعلی مرزبانی  کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943
 5 شهرام محمودی کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943
 6 بیژن دانشور  کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943
 7 عباس محمدی  کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه 38353943
 8 علی محمد فخری  خدمات- 
 9 اقبال امیریان خدمات -