واحد اینترنت

 

واحد اینترنت معاونت دانشجویی ، فرهنگی در خوابگاهی دانشجویی مستقر می باشد . در واحد اینترنت خوابگاهها خدمات استفاده از کامپیوتر و اینترنت ،پرینت و آموزش کامپیوتر و اینترنت به دانشجویان ساکن خوابگاهها ارائه می شود . 

سایت های اینترنت خوابگاههای دانشجویی 

ردیف نام خوابگاه  امکانات تجهیزات
 1 خوابگاه طالقانی 1 چاپگرو نرم افزارهای آموزشی 3 دستگاه پرینتر
 2 خوابگاه طالقانی 2 چاپگرو نرم افزارهای آموزشی 3 دستگاه پرینتر
 3 خوابگاه مفتح خواهران چاپگرو نرم افزارهای آموزشی 3 دستگاه پرینتر
 4 خوابگاه مفتح برادران چاپگرو نرم افزارهای آموزشی 1 دستگاه پرینتر
 5 خوابگاه بوستان پسران چاپگرو نرم افزارهای آموزشی 8 دستگاه پرینتر
 6 خوابگاه بوستان دختران چاپگرو نرم افزارهای آموزشی 6  دستگاه پرینتر