مدیر فرهنگی

سرکار خانم دکتر فاطمه حدادیانشماره تماس :08338359314

ملاقات با مدیریت فرهنگی و فوق برنامه :با هماهنگی قبلی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15 عصر