مدیر فرهنگی

بهمن الماسی

بهمن الماسی
کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی
سوابق اجرایی : 20سال
شماره تماس :08338353943

ملاقات با مدیریت فرهنگی و فوق برنامه :با هماهنگی قبلی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15 عصر