نشست سیاسی خوابگاه بوستان_خرداد1400

 
 

 

نشست سیاسی دانشکده داروسازی_خرداد1400

 
 

 

 مصاحبه دانشجویی

 
 

 

من و تو با هم_کرسی پیراپزشکی

 
 

 

 دستاوردهای انقلاب

 
 

 

 انتخابات شب قدر نظام

 
 

 

انتخابات اصلح_ما همه اثرگذاریم

 
 

 

 رهبر و دغدغه های اصلی مردم