1-آقای رسول قاسمی - کارشناس مرکز قرآن و عترت دانشگاه

2-آقای اسفندیار ویژه - کارشناس مرکز قرآن و عترت دنشگاه

3-آقای مرتضی میری-کارشناس مرکز قرآن و عترت دانشگاه