1-سرکار خام مریم وثوقی فرد - رئیس مرکز قرآن و عترت دنشگاه

2-آقای رسول قاسمی- کارشناس مرکز قرآن و عترت دنشگاه

3-آقای مرتضی میری-کارشناس مرکز قرآن و عترت دانشگاه

4- سرکار خانم پرستو نهایی-کارشناس مرکز قرآن و عترت دانشگاه