اسامی شهدای دانشجو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شهدا1

نام: سید محمد مهدی ذریه الزهراء  

نام پدر : سید هادی

رشته تحصیلی: پزشکی

تاریخ تولد: 1343

رودی به دانشگاه :  1362

شماره شناسنامه: 867

محل شهادت :    مفقودالا ثر

محل :تهران                                          

تاریخ شهادت: 11/11/1365

شهدا2           نام: سید هادی الوانی 

     نام پدر :سید حسن

رشته تحصیلی: پزشکی  

   تاریخ تولد: 1342

ورودی به دانشگاه : 1363 

  شماره شناسنامه: 469

محل شهادت:  بمباران شیمیایی

    محل تولد: تهران 

تاریخ شهادت:22/3/1364

شهدا3             نام:  شهید رحم خدا فرجی

نام پدر : عزت اله

رشته تحصیلی:  پرستاری

    تاریخ تولد: 1343

ورودی به دانشگاه :1365

   شماره شناسنامه: 1635

            محل شهادت :  مهران

     محل تولد: نهاوند 

تاریخ شهادت: 3/3/1367
شهدا4

نام: شهید مسعود امیری

    نام پدر : حسینعلی

رشته تحصیلی:   پزشکی 

    تاریخ تولد: 1339

ورودی به دانشگاه :  1365

   شماره شناسنامه:58

محل شهادت: عملیات مرصاد 

    محل تولد: کرما نشاه

تاریخ شهادت: 7/5/1367