اسامی کارمندان شهدا علوم پزشکی کرمانشاه

تاریخ و محل شهادت

عضویت

مسئولیت

محل تولد

تاریخ تولد

نام پدر

نام و نام خانوادگی

دیف

22/4/64 13- تهران

دانشگاه

دانشجوی پزشکی

تهران

-

-

شهید هادی الوانی

1

7/5/1367- تنگه مرصاد

جهاد

دانشجوی پزشکی

کرمانشاه

1339

حسین علی

شهید حاج مسعود امیری

2

30/23/1367 مهران

سپاه

دانشجوی پرستاری

نهاوند

1343

عزت اله

شهید رحم خدا فرجی

3

1365-جاوید الاثر

دانشگاه

دانشجوی پزشکی

-

-

-

شهیدسید محمد مهدی ذریه الزهرا

4

5/3/1364 کرند غرب

دانشگاه

کارمند بهداری

کرند غرب

1332

عبداله

شهیدفیروز تیموری

5

10/9/1363-اردوگاه رمادیه عراق

دانشگاه

بهیار

قصرشیرین

1333

محمد

شهیدآزاده عبداله سهرابی

6

-

دانشگاه

بهداشت یار

-

-

-

شهیدفریدون فتاحی (فتاح پور)

7

 

دانشگاه

-

-

-

-

شهیدخدامراد حسنوند

8

-

دانشگاه

-

-

-

-

شهیدمحمد علی سبحانی

9

1/12/1360- تنگه چزابه

دانشگاه

کارمند

کرمانشاه

1334

داریوش

شهید شاهپور طلوعی

10

-

دانشگاه

 

-

-

-

شهید کاکامراد عزیزی

11

-

دانشگاه

کمک بهیار

-

-

-

شهید محمد مومنی

12

-

دانشگاه

 

-

-

-

شهید عبدالکریم نصری

13

-

دانشگاه

فوریت های پزشکی

-

-

-

شهید سید جلیل هادیان

14

27/10/1365

دانشگاه

 

-

-

-

شهید محمد ویس پور

15

27/7/1358- پاوه

دانشگاه

بهیار

کرمانشاه

1338

دوست محمد

شهیده فوزیه شیردل

16

-

دانشگاه

دانشجو

-

-

-

شهیده رقیه خندان

17

پاوه

دانشگاه

پرستار

-

-

-

شهیده صبریه صوفی سلطانیان

18