معرفی اعضا

لیست اعضای شورای فرهنگی دانشگاه

جناب آقای دکتر محمود رضا  مرادی، ریاست دانشگاه و رئیس شورای فرهنگی 
جناب آقای دکتر محمد رضا غلامی، معاون دانشجویی،  فرهنگی و دبیر شورای فرهنگی 
حاج جواد افشار، مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و عضو شورا
جناب آقای دکتر منصوری،  مسئول محترم بسیج جامعه پزشکی و عضو شورا  
جناب آقای دکتر محمدی،  دبیر محترم هم اندیشی اساتید و عضو شورا 
سرکار خانم دکتر کشاورزی، عضو محترم شورا 
جناب آقای مهدی محمدی ، مسئول محترم روابط عمومی دانشگاه 
جناب آقای خدادادی ، مسئول محترم جهاد دانشگاهی و عضو شورا
جناب آقای بهمن الماسی ، مدیر محترم فرهنگی و عضو شورا
سرکار خانم دکتر عباسپور ، مسئول محترم امور بانوان و خانواده