معرفی اعضا

لیست اعضای شورای فرهنگی دانشگاه

 جناب آقای دکترحسین کریم ،ریاست دانشگاه و رئیس شورای فرهنگی 
 جناب آقای دکتر رضا علی بخشی ، معاون دانشجویی ، فرهنگی و دبیر شورای فرهنگی 
 مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و عضو شورا
 جناب آقای دکتر قلعه سفیدی ، مسئول محترم بسیج جامعه پزشکی و عضو شورا  
 جناب آقای دکتر محمدی، دبیر محترم هم اندیشی اساتید و عضو شورا 
 جناب آقای دکتر سیاوش وزیری معاونت محترم آموزشی و عضو شورا
سرکار خانم دکتر کشاورزی ، عضو محترم شورا 
 جناب آقای مهدی محمدی ، مسئول محترم روابط عمومی دانشگاه 
 جناب آقای خدادادی ، مسئول محترم جهاد دانشگاهی و عضو شورا
 جناب آقای بهمن الماسی ، مدیر محترم فرهنگی و عضو شورا
سرکار خانم نصرتی ، مسئول محترم امور بانوان و خانواده  
فرمانده محترم بسیج دانشجویی و عضو شورا
جناب آقای دکتر داوری نژاد ، عضو محترم شورا
سرکار خانم دکتر رضوان مدنی ، عضو محترم شورا