معرفی

*دفتر انجمن :سرخه لیژه – دانشکده داروسازی
 – اتاق وبلاک انجمن : WWW.Iackums.blogfa.com
آدرس الکترونیکی : Iac.KUMS@gmail.com
تلفن تماس :09370664899