شرح وظایف

انجمن دانشجویی امام علی (ع) دانشـگاه علوم پـــــزشکی کرمانشاه

انجمن دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1386 با هدف کمک به رفع مشکلات اقتصادی نیازمندان و فعالیت های فرهنگی ، علمی ،پژوهشی و ... با محوریت ترویج فرهنگ نیکوکاری و فقر زدایی تشکیل گردید که مختصری از فعالیت ها در ذیل آمده است :
1)برگزاری همایش های انسان دوستانه .
2)بازدید از خانه سالمندان ،مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست .
3)فعالیت های اقتصادی و درآمد زا : کسب امتیاز بوفه خوابگاه گلستان ، انتشارات و کمیته کتاب دانشکده پزشکی ، بوفه بیمارستان امام علی (ع) .
4)کمک رسانی توسط دانشجویان به خانواده های نیازمند سطح شهر .