مسئول بسیج دانشجویی

آقای عبدالله محمدی - فرمانده بسیج دانشجویی