معرفی

 

حوزه  بسیج دانشجویی  واقع در بلوار شهید بهشتی ، ساختمان شماره 2  

پایگاه های تابعه : 

1-      پایگاه بسیج دانشجویی واقع در دولت آباد دانشکده پرستاری ، مامایی وپیراپزشکی  .

2-      پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده داروسازی ، پزشکی واقع در سرخه لیژه – دانشکده های پزشکی و داروسازی .  

3-     پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده بهداشت ابتدا بلوار دولت آباد