معرفی

   این حوزه با دارا بودن دو کتابفروشی به  نشانی های ذیل تمامی کتب تخصصی و عمومی مورد نیاز دانشگاهیان و دانشجویان را تهیــــه می نماید .

 

1-خانه کتاب جهاد دانشگاهی :خیابان شهید اشرفی اصفهانی جنب خیابان شورا-تلفن:7274964 .

2-کتابفروشی شماره 2: بلوار شهید بهشتی –روبروی بیمارستان آیت اله طالقانی –

تلفن :8376134.

در حال حاضر معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی با ایجاد 5 مرکز جدید علاوه بر فعالیت های فرهنگی خود خدمات مختلفی را انجام می دهد .