معرفی انجمن های علمی

انجمن علمی ابن سینا

انجمن علمی بهداشت و غذا

انجمن علمی پرستاری

انجمن علمی نورال

انجمن علمی مامایی

انجمن علمی دندانپزشکی

انجمن علمی علوم و صنایع غذایی

انجمن علمی دانشجویی پرستاری

انجمن علمی قلب و عروق

انجمن علمی، پژوهشی مغز و اعصاب

انجمن علمی داروسازی

انجمن علمی دانشجویی مامایی

انجمن زبان

انجمن علمی،پژوهشی دارو و درمان

انجمن علمی تکنولوژی جراحی

انجمن پیشگیری و آموزش

انجمن علمی علوم آزمایشگاهی

انجمن علمی بیهوشی

انجمن علمی رادیولوژی

انجمن سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت

انجمن علمی بهداشت عمومی

انجمن علمی مهندسی بهداشت حرفه ای

انجمن علمی مهندسی بهداشت محیط

انجمن علمی پژوهشی نانو

انجمن علمی دانشجویی روان شناسی بالینی

انجمن علمی دیابت 

انجمن بهره وری، خلاقیت و کارآفرینی