شرح وظایف اداره تربیت بدنی

 

1-    تهیه امکانات و اماکن ورزشی جهت تمرینات ورزشی دانشجویان و کارکنان در رشته های مختلف
2 -  عقد
 قرار داد با افراد و ادارت و سازمانها در خصوص آموزش و تهیه امکانات ورزشی .

3-
   برگزاری کلاسهای آموزشی و تمرینی کارکنان ، داانشجویان و فرزندان کارکنان .
4-
   برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی جهت دانشجویان و کارکنان
 
5-  برگزاری اردوهای ورزشی داخل استان و خارج  استان .
6-
   برقراری ارتباط فرهنگی ورزشی و علمی با دیگر موسسات خصوصاً سازمان تربیت بدنی و وزارتخانه
7-   اجراء برنامه های متنوع ورزشی  
8-   شرکت تیمهای ورزشی دانشگاه در مسابقات المپیاد دانشجویی سراسر کشور . 
9-   برگزاری برنامه های فوق برنامه ورزشی 
10-  برگزاری مسابقات منطقه ای کشور