رئیس اداره تربیت بدنی

سرپرست اداره تربیت بدنی

آقای هوشنگ رمضانی

شماره تماس: 08338369835