امکانات ورزشی خوابگاه طالقانی

امکانات ورزشی خوابگاه طالقانی
1 - تاتامی
2 - دستگاهای بدنسازی

3 - میز پینگ پنگ