آدرس و شماره تلفن مجموعه

آدرس :  بلوار دولت آباد -  بیمارستان فارابی - دانشکده بهداشت - مجموعه ورزشی فجر

تلفن :  8261616

امکانات:  زمین چمن فوتبال – سالن تنیس – سالن بدنسازی – سالن کشتی – سالن چند منظوره ( بسکتبال – والیبال – بدمینتون )
 

 

برنامه کلاسهای واحد تربیت بدنی مجموعه فجر نیمسال اول 91 – 1390

برنامه کلاسهای واحد تربیت بدنی مجموعه  فجر نیمسال اول 91  -1390

 

ایام هفته

10 -8

12 -10

14 -16

شنبه

تربیت بدنی ( 1 )  فریده زنگنه

ترم اول کاردانی بهداشت حرفه ای ، خواهران

ترم اول کارشناسی پیوسته بهداشت محیط، (خواهران  )

تربیت بدنی (1)

پرستاری ، (برادران )

علی رضا حیدری

---------

یکشنبه

تربیت بدنی ( 1 ) شاکری

ترم دوم کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی  ، (خواهران 

تربیت بدنی ( 2) علیرضا حیدری

( 3  .پ .ع ) ( ه .پ .1 . ع )

---------

دوشنبه

تربیت بدنی ( 1 ) شاکری

( 1 .پ .ع ) خواهران

تربیت بدنی ( 1 ) شاکری

( 1 .پ .ب ) خواهران

تربیت بدنی (2) کهریزی (خواهران ) پرستاری مامایی

سه شنبه

تربیت بدنی ( 1 ) شاکری

( 3 .پ .ه ) خواهران

تربیت بدنی (1 )  شاکری

پرستاری  و مامایی (خواهران )

تربیت بدنی ( 2)  رضوانی

(5 .پ .1 . ع ) خواهران

چهارشنبه

تربیت بدنی ( 1 )  چمن

( 3 .پ .ر )  خواهران

تربیت بدنی ( 1 )  چمن

( 1 .پ .1 . ع ) خواهران

تربیت بدنی ( 2)  فرهادی

( 3  .پ .ع ) خواهران

پنج شنبه

-------------

-----------

-----------

 

فوق برنامه ورزشی مجموعه فجر 6 ماهه دوم سال 1390

فوق برنامه ورزشی مجموعه فجر 6 ماهه دوم سال 1390

ایام هفته

3/5 - 5

5 - 7

7 -9

شنبه

آمادگی جسمانی (خواهران )

فوتسال (خواهران )

تنیس روی میز (خواهران )

والیبال (خواهران )

بدنسازی (خواهران )

فوتسال زمین چمن برادران کارمند

یکشنبه

فوتسال معاونت دانشجویی

بدنسازی (برادران )

کشتی ( برادران ) دانشجویی

بسکتبال ( برادران ) دانشجویی

تنیس روی میز (برادران )

کشتی ( برادران کارمند )

فوتبال زمین چمن برادران دانشجو

 

دوشنبه

آمادگی جسمانی (خواهران )

فوتسال (خواهران )

تنیس روی میز (خواهران )

والیبال (خواهران )

بدنسازی (خواهران )

فوتبال زمین چمن برادران کارمند

سه شنبه

----------

بدنسازی (برادران )

کشتی ( برادران ) دانشجویی

بسکتبال ( برادران ) دانشجویی

تنیس روی میز (برادران )

کشتی ( برادران )

فوتبال زمین چمن برادران کارمند

چهارشنبه

آمادگی جسمانی (خواهران )

فوتسال (خواهران )

تنیس روی میز (خواهران )

 

فوتبال زمین چمن برادران کارمند

پنج شنبه

-------------------- 

بدنسازی (برادران )

کشتی ( برادران ) دانشجویی

بسکتبال ( برادران ) دانشجویی

تنیس روی میز (برادران )

کشتی ( برادران کارمند )

فوتبال زمین چمن برادران دانشجو