زمین چمن

آدرس :  بلوار دولت آباد -  بیمارستان فارابی - دانشکده بهداشت

تلفن :  8261616