اهداف کمی و کیفی تربیت بدنی

اهداف کلی :

1- توسعه فضا و امکانات ورزشی در دانشگاه
2-افزایش رشته های ورزشی و ورزشکاران دانشگاهی

 

اهداف جزئی:

1- تشکیل تیم های ورزشی دانشجویی و کارمندی ( دختر و پسر)
2-توسعه ورزش همگانی در سطح دانشگاه
3-تشکیل انجمن های ورزشی دانشجویی و کارمندی
4-تامین وسایل ورزشی مورد نیاز مراکز ورزشی
5-برگزاری اردوهای ورزشی در سطح استان و کشور
6-برگزاری مسابقات ورزشی درون سازمانی
7-اعزام تیم های ورزشی به مسابقات استانی ، منطقه ای و کشوری