جدول رده بندی لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه سال 90

جدول رده بندی تیم های لیگ فوتسال 90 - نتایج نهایی
  
 
رده بندی  
امتیاز
تعداد بازی
نام تیم
ردیف
  اول  
45
16
معاونت دانشجویی فرهنگی                                                       
 
1
دوم
43
16
بیمارستان امام رضا (ع)
 
2
سوم
36
16
بیمارستان آیت اله طالقانی
 
3
چهارم
34
16
شبکه بهداشت ، درمان اسلام آباد
 
4
پنجم
31
16
 
معاونت دارو و غذا   
5
ششم
30
16
شبکه بهداشت ، درمان جوانرود
 
6
هفتم
28
16
شبکه کنگاور
 
7
هشتم
25
16
شبکه صحنه
 
8
نهم
25
16
شبکه هرسین
 
9
دهم
23
16
مرکز بهداشت شهرستان
 
10
یازدهم
22
16
 
معاونت تحقیقات
11
دوازدهم
 

 19

16
بیمارستان امام علی (ع)
12
سیزدهم
 14
16
داروخانه های دولتی
 
13
چهاردهم 
11
16
بیمارستان فارابی
 
14
پانزدهم 
3
16
بیمارستان معتضدی
 
15
شانزدهم
1
16
فوریتهای پزشکی
 
16
هفدهم
1
16
دانشکده پیراپزشکی
 
17