روابط عمومی

نام و نام خانواگی: علی محمدی 
سمت: مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی، دانشجویی

مدرک تحصیلی: لیسانس