روابط عمومی

نام و نام خانواگی:سرکار خانم دکتر افسون سلطانی
سمت: مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی، دانشجویی

مدرک تحصیلی:دکترا