روابط عمومی

نام و نام خانواگی : پرستو نهایی
سمت : مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی ، دانشجویی

مدرک تحصیلی : لیسانس