مدیریت امور دانشجویی

 

The management includes the Departments of Dormitory Affairs, Nutrition, Welfare and the Transportation Unit. They are responsible for the following tasks

- Dormitory Affairs Department: Responsible for accommodation of students in student dormitories. Contact number: +98-8338374221

- Nutrition Department: Responsible for preparing raw materials, preparing, cooking and distributing student food. Contact number: +98-83334274625- +98-8334276505

Welfare Department: Responsible for providing welfare services and lending to students. Contact number: +98-8338377084

- Transportation Department: Responsible for providing vehicles for students' transportation

 

Student affairs contact number: +98-8338367397 and communication in cyberspace via Telegram channel @TreeNews

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

این مدیریت شامل  اداره امور خوابگاهها، اداره تغذیه، اداره رفاه و واحد نقلیه می باشد که به ترتیب وظایف ذیل را برعهده دارند:

 - اداره امور خوابگاهها: مسئولیت اسکان دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی شماره تماس: 08338374221 

 -اداره تغذیه: مسئولیت تهیه مواد اولیه، آماده­سازی، پخت و توزیع غذای دانشجویان شماره تماس: 083334274625- 08334276505

 - اداره رفاه: مسئولیت ارائه خدمات رفاهی و اعطای وام به دانشجویان شماره تماس: 08338377084

 - واحد نقلیه: مسئولیت تهیه وسایل نقلیه جهت ایاب و ذهاب دانشجویان

 

شماره تماس  مدیریت دانشجویی : 38367397 ـ 083 و ارتباط در فضای مجازی از طریق کانال تلگرامی@TreeNews