اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان

Student Counseling and Mental Health Office

 The Department of Students Counseling and Mental Health, governing counseling services with a health-oriented perspective, offers a variety of activities helpful services to students to solve various problems and issues and to prevent psychological and social harms.
Address: Deputy of Cultural and Student Affairs, 2nd floor, Building No. 2, University of Medical Sciences Shahid Beheshti Blvd

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان :

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان با دیدگاه سلامت نگر حاکم بر خدمات مشاوره ای فعالیتهای متنوعی در راستای پیشگیری از بروز آسیب های روانی و اجنماعی ، خدمات یاورانه به دانشجویان در جهت حل مسائل و مشکلات گوناگون ارائه می دهد.

نشانی : بلوار شهید بهشتی ، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی ، طبقه دوم معاونت فرهنگی و دانشجویی