دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحد انفورماتیک / لیست نرم افزار های موجود درواحد رایانه

لیست نرم افزارهای موجود در واحد رایانه

اطلس جهان

WINDOWS  Serrer 2008

SQLSerrer 2008

office 2007 

office 2003   
Antivirus  ( new)

Persian  linux (New)

VISUal studio  2005 

Windows xp  oper  sourc  

Windows 2000 Serrer   

Windows 95,98,98SE

Web  Mackcer (New) 

Vwd (New) 

 

CD  های آموزشی

 1) آموزش جامع طراحی وب سایت

Netwrkt 2) آموزش جامع شبکه      

subt3) آموزش جامع

  نرم افزارهای کاربردی   جهت Flash 4) آموزش جامع   

5) دوره های 7 گانه : اینترنت ، وب سایت و شبکه های اطلاع رسانی

    مقدماتی Access97) آموزش جامع6

    مقدماتی Access977) آموزش جامع

   مقدماتی و پیشرفته SQLSERRER 2008اطلاعاتی      8) آموزش بانک های

ICDL9) آموزش جامع

windows  Registry10) آموزش جامع ترفندهای ویندوز  

word 2007   11) آموزش جامع

EXCEL  200712) آموزش جامع   

windows13) آموزش جامع 2008

OFFICE 200714) آموزش جامع  

 

کتبهای موجود در واحد رایانه

 لیست کتابهای واحد رایانه :

 1- امنیت در  شبکه

 2- نرم افزرهای قدرتمند اینترنت

    3- راهنمای جامعCCNP  ISCW 

  4- راهنمای سریع ویژوال  PHP

 5- شبکه های فیبر نوری و بی سیم 

   6- فرهنگ تشریحی کامپیوتر ( اینترنت شبکه سازی و(IT

 7- آشنایی با مفاهیم فناوری و اطلاعات

 8- آموزش آسان مونتاژ کامپیوتر

   - بانک اطلاعات انفورماتیک کشور SOL  SERVER 9- آموزش