وظایف سازمانی


وظایف سازمانی دبیر شوراهای بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویان بر اساس شیوه نامه اجرایی آئین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصدو پنجاه و هشتمین جلسه مورخ 14/6/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی :

1-انجام امور لازم جهت طرح موضوع در جلسات شوراهای انضباطی از قبیل تدوین مستندات ، ابلاغ و تفهیم موارد تخلف ، مصاحبه حضوری و مانند آن.
2-حفظ ، بایگانی و امانتداری نسبت به پرونده های انضباطی