دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان

 

دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان :

نام و نام خانوادگی : 

* آدرس دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان :

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی - ساختمان شماره 2 دانشگاه ، طبقه دوم  معاونت فرهنگی ، دانشجویی - اتاق شماره 7 . تلفن : 38379343