معرفی اداره رفاه دانشجویی

اداره رفاه دانشجویی یکی از ادارات زیر مجموعه ی مدیریت امور دانشجویی دانشگاه می باشد.که وظیفه ی برنامه ریزی وام ها و امکانات رفاهی تخصیص داده شده از طرف صندوق رفاه دانشجویان وازت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همچنین با استفاده از امکانات جدید جهت اجرای اقدامات برنامه ریزی شده در رسیدن به اهداف تعیین شده ایفای نقش می نماید.                                                                                                   

تذکر : وام های صندوق به دانشجویان متقاضی ،مشروط به دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شؤن دانشجویی،دارا بودن اولویت نیاز مالی ، سپردن تعهد محضری و ثبت نام قابل پرداخت است.

رئیس اداره رفاه : سرکار خانم نیلوفر حجتی

مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد

شماره تماس: 8377084-083

 

انواع تسهیلات دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

1) وام تحصیلی دانشجویان مجرد ماهیانه 000/300/1 ریال و دانشجویان متاهل ماهیانه 000/000/3 ریال می باشد.

تبصره-به دانشجویان متاهل مرد ماهیانه به ازای هر فرزند  000/400 ریال تسهیلات اولاد تعلق میگیرد.

2) وام مسکن دانشجویان مجرد ماهیانه  000/250/1 ریال و دانشجویان متاهل ماهیانه000/600/2 ریال می باشد.

تذکر:مدت استفاده از وام های تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی به شرح ذیر می باشد:

- مقاطع کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته                          حداکثر 4 نیمسال تحصیلی

- مقطع کارشناسی پیوسته                                                                       حداکثر 8 نیمسال تحصیلی

- مقطع دکترای حرفه ای                                                                        حداکثر 14 نیمسال تحصیلی

تبصره :پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان سایر مقاطع تحصیلی که در بالا به آنها اشاره نشده ، ممنوع است.

تبصره : پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی،پایدار ،بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصیلی از محل دیگر ممنوع است.

3) وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه پس از یک سال از شروع تحصیل و یک نوبت در طول تحصیل به شرح ذیل پرداخت می شود:

-مقاطع کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای حرفه ای 000/000/6  ریال

- مقاطع دکترای تخصصی و دکترای پژوهشی و تخصص(دستیاران)   000/000/10  ریال

- به دانشجویان واجد شرایط زیر علاوه بر وام ضروری تا دو برابر مبلغ پایه (000/000/5 ریال) با رعایت فاصله یکسال از شروع تحصیل وام ضروری پرداخت می گردد.

-نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاه های کشور.

- نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای فرهنگی دانشگاه های کشور.

-نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات ورزشیی بین الملی و جهانی دانشجویی.

-نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاه های کشور.

-نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی.

-نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم پایه و کارورزی .